Matematyka jest jedna,
lecz na każdym etapie edukacji
prowadzi do niej inna droga.

 

Myślenie matematyczne, wyobraźnia matematyczna, intuicja matematyczna i bazująca na nich wiedza matematyczna są ściśle związane na zasadzie sprzężenia zwrotnego z edukacją matematyczną. Aby nauka matematyki była efektywna powinna być rozpoczęta wcześnie i powinna być prowadzona konsekwentnie, z uwzględnieniem możliwości ucznia uwarunkowanych jego wiekiem i posiadaną wiedzą.

Od zdobycia przez ucznia matematycznych umiejętności technicznych znacznie ważniejsze jest wykształcenie u niego logicznie prawidłowo ufundowanego, matematycznego sposobu myślenia i matematycznej wyobraźni. W trakcie nauki matematyki należy zatem zwrócić szczególną uwagę na rozwój tego typu myślenia, a nie na biegłość rachunkową. Często spotykana u uczniów trudność w rozwiązywaniu zadań tekstowych związana jest właśnie z trudnością w budowie mikromodelu matematycznego odpowiadającego sytuacji opisanej w danym zadaniu tekstowym. Umiejętność samodzielnej budowy poprawnego mikromodelu uwarunkowana jest posiadaniem przez ucznia odpowiednio rozwiniętej wyobraźni matematycznej.

Edukacja nakierowana na rozwój myślenia matematycznego wymaga podejmowania specjalnie dobranych działań. Na różnych etapach edukacyjnych działania te przyjmują różną formę. Począwszy od modelowania na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolym elementarnych obiektów matematycznych przy pomocy obiektów konkretnych po formułowanie problemów na etapie studiów matematycznych.3
dni
6
wystąpień plenarnych
30
mówców
50
miejsc


Obszary tematyczne


Prof. dr hab. Jerzy Pogonowski
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
Fundamenty  • Myślenie matematyczne. • Myślenie matematyczne a rozumowanie matematyczne. • Kompetencje matematyczne. • Intuicja matematyczna. • Czy istnieją różne rodzaje myślenia matematycznego?
Dr hab. Urszula Oszwa, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Rozwój   • Myślenie matematyczne, wyobraźnia matematyczna,   rozumowanie    matematyczne   w   kontekście   etapów rozwojowych człowieka.   • Metody diagnozowania kompetencji matematycznych i wspomagania ich rozwoju.
Prof. dr hab. Helena Siwek
Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Edukacja   • Edukacja matematyczna – rola i zadania. • Metodyka nauczania matematyki a matematyka. • Trudności edukacyjne w matematyce. • Metody informatyczne w edukacji matematycznej.

Dziękujemy